WORK WITH US

ร่วมงานกับเรา

เราอยากชวนคุณมาเติบโตไปด้วยกัน​

โอกาสดีๆอยู่แค่เอื้อม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ

รายละเอียดทั่วไป

 • รับ 1 อัตรา
 • เงินเดินตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • เขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD / SOLID WORK
 • จัดทำรายการวัสดุ Shop Drawing รายการวัตถุดิบเพื่อผลิต
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือวัด เวอร์เนีย, ตลับเมตร
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 2. การศึกษา ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หรือ หากมีประสบการณ์การเขียนแบบจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนแบบ เพื่อนำเสนอรายละเอียดให้เข้าใจได้
 5. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านแบบ และถอดแบบเพื่อทำรายการวัสดุ
 6. มีใจรักงานออกแบบ
 7. พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการออกแบบ
 8. มีความรับผิดชอบสูงในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ถูกต้องและเสร็จภายในเวลา
 9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี

วิศวกรผลิต

รายละเอียดทั่วไป

 • รับ 1 อัตรา
 • เงินเดินตามโครงสร้างบริษัทฯ

หน้าที่และรายละเอียดงาน

 • ดูแล/บริหารจัดการแผนกที่อยู่ใต้สายงาน
 • จัดทำ/จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน
 • ให้คำแนะนำปรึกษากับหัวหน้าแผนก / พนักงาน
 • จัดเตรียมพนักงาน (Man Power Model)Balance กำลังคนในไลน์ผลิต
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงานและวิธีแก้ไข / ป้องกัน
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ จากภายนอกแผนก
 1. เพศชาย
 2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 4. มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็น
 6. ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 7. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 8. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 9. สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
 10. กล้าทำ กล้าคิดและกล้าตัดสินใจ

สอบถามเพิ่มเติม

สนใจสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล